பின்வரும் சுலபமான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும். உடனே செய்யுங்கள்!
வழங்கப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் முழுமையான மற்றும் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்
* நீங்கள் ஒரு MySejahtera பயனராக இருந்தால், தயவுசெய்து MySejahtera-வில் இருக்கும் விண்ணப்பத்தின் மூலம் தடுப்பூசிக்குப் பதிவு செய்யுங்கள். காரணம் உங்கள் பதிவு ஏற்கனவே MySejahtera தரவுத்தளத்தில் இருக்கிறது.* CAPTCHA - வை தயவுசெய்து மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்.
*மேல் வழங்கப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் முழுமையானவை மற்றும் துல்லியமானவை என்று நான் இதன்மூலம் உறுதி செய்கிறேன்